ULTIA KİŞİSEL VERİ KULLANIMI AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi : 16.05.2024

ULTIA Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Tic. A.Ş. (Bundan böyle “Ultia olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Ultia koruması altındadır.

Platform ve platformun devir sözleşmeleri neticesinde devredilmesi kapsamında elde edilen ve işlenen kişisel veriler, Ultia tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmektedir. Ultia, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metninde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için platforma ait Ultia Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Ultia tarafından platformu kullanımız kapsamında işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi ad-soyad bilgilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, GSM numarası ve e-posta adresi bilgilerini ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, Uygulamanın kullanılan versiyonu, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi ve konum veri türlerini ifade etmektedir.
 • Şikâyet ve Talep Verileri: Bu veri kategorisi, kullanıcı olarak Ultia’ya, çağrı merkezi kanalıyla ve diğer elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan verileri ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, platformun kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, platformun kullanılmasına ilişkin dil ve bölge gibi tercihler, kullanım alışkanlıkları ve diğer kullanım bilgileriniz ile uygulamadaki davranış bilgilerinizi ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ, AMACI VE YASAL DAYANAĞI

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda platform ve platformda gerçekleştirdiğiniz işlemler veya kullanımınıza ilişkin talep ve şikayetlerinizi ilettiğiniz yazılı veya sesli diğer dijital kanallar vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi veya Ultia’nın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Ultia’nın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi veya Ultia’nın ikincil mevzuattan doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, şikâyet ve talep verileri

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması

İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri

İşleme amaçları: Platform aracılığıyla aldığınız hizmetin tarafınıza talep edildiği şekilde sunulması, platforma kayıt olmanız ve profilinizin oluşturulması, platforma ilişkin talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, platform hakkında tarafınıza bilgilendirmeler gönderilmesi.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Ultia ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

Ultia’nın meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri

İşleme amaçları: Kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

Açık rızanızın bulunması

Kanun uyarınca açık rıza gerektiren kişisel veri işleme faaliyetlerinde size ayrıca bilgilendirme yapılmakta ve açık rızanız alınmaktadır.

Açık rızanızın bulunması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması için bu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Ultia, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

 • Uygulamanın Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,
 • Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Uygulama’nın kullanıcısı olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince, Ultia’ya başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

  haklarını kullanabilirsiniz.

V. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Uygulamaya kaydolurken kullandığınız ve şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak info@ultia.com adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden ultia.teknoloji@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok – Maltepe / İSTANBUL adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Ultia veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

VII. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Ultia, bu Metin’de gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Ultia tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metninin Uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.